Gildeleren

Op 27 maart heeft in Utrecht het jaarlijkse Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling plaatsgevonden. Trends op het gebied van zorg, retail en energie werden hier gekoppeld aan gebiedsontwikkeling. Door de maatschappelijke ontwikkelingen en leeftijdsopbouw van de bevolking is het een actuele en urgente opgave om gezond en zorg te integreren in gebiedsontwikkeling. Zorgcampus Noorderboog gaf tijdens het congres inzicht in hoe gezamenlijk wordt ingespeeld op de veranderingen in de gezondheidszorg en de gebiedsontwikkeling.

De zorgsector en de gemeenten staan de komende jaren voor een grote uitdaging. Hoe moeten zij omgaan met de groeiende vraag naar zorg en hoe kan deze zorg betaalbaar en dichtbij huis worden gerealiseerd? “De gemeente moet de zorgpartners vooral faciliteren in het veranderende zorglandschap en binnen de Zorgcampus zijn wij actief om ook de gemeentelijke taken binnen het landschap te vervullen”, vatte Myriam Jansen (wethouder Gemeente Meppel) de rol van de gemeente samen. Zorgcampus Noorderboog, een innovatieve leer- en ontwikkelomgeving waarin zorg, onderwijs, overheid en bedrijfsleven samenwerken, probeert voor te sorteren op de aanstaande veranderingen.

Samenwerken

Het zorglandschap verandert en mensen blijven langer thuis wonen. Individuele zorg moet daarom dichter bij huis worden georganiseerd. “Wonen, welzijn en zorg in de buurt kunnen niet langer door één organisatie ingevuld worden, alles draait om samenwerking in de nieuwe zorgeconomie”, aldus Frans Kok van Christelijke Hogeschool Windesheim. Binnen Zorgcampus Noorderboog staat samenwerken centraal. De Zorgcampus verbindt zorg, onderwijs en gemeente met elkaar en ontplooit initiatieven die er onder andere voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk vitaal in de eigen leefomgeving kunnen wonen. Zij doet dit door studenten leerwerkplaatsen in de praktijk te bieden, nieuwe onderwijsprogramma’s te ontwikkelen en bedrijven testomgevingen te bieden.

Zorg en gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling denkt na over het functioneren van een wijk. Vanuit dit oogpunt wordt gekeken naar wat de uitvoering van de “nieuwe” zorg betekent voor het programma en organisatie van de zorg in de wijk. Op gebouwniveau, maar juist ook op gebiedsniveau. Een zekerheid is dat het unidenken, alles op één locatie en alles gericht op één doelgroep, geen oplossingen meer biedt. Het delen en beter benutten van bestaande voorzieningen in de wijk voor ontmoeting, gezondheidszorg, dagbesteding en recreatie biedt uitzicht op sociale/gezondheidswinst en kostenbesparing.

Zorgcampus Noorderboog

Zorgcombinatie Noorderboog en De Stouwe bundelen hun krachten in een netwerk met onderwijs partners: RSG Stad en Esch, Deltion College, Drenthe College, Stenden/Alfa, de Gereformeerde Hogeschool en Christelijke Hogeschool Windesheim. Ook de Gemeente Meppel en het kenniscentrum Calibris participeren in het initiatief. Deze samenwerking draagt bij aan de ontwikkeling van excellente woon- en zorgvoorzieningen in de regio Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel en daarmee aan een positief vestigings- en werkklimaat in de regio.